Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola Dicsőség Jézus Krisztusnak!
 Intézményünk, a Szent Mihály  Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola  papírgyűjtést szervez 2017. október 25-én.   Az összegyűjtött papírhulladékot reggel 8  órától 15 óráig lehet hozni az iskola  udvarára.     Folyamatosan gyűjtjük a csokoládékat a  jókívánságokkal a „KARÁCSONYI  CSOKIGYŰJTÉS EGY ÜZENETTEL”  felhívás kapcsán. Mi is szeretnénk örömet  szerezni beteg gyermekeknek, hogy érezzék:  gondolunk rájuk, velük vagyunk. Érezzék,  hogy nincsenek egyedül, erőt adunk, ha csak  egy pici, apró figyelmességgel is a  csokoládékra írt üzenetekkel.          JÓTÉKONYSÁGI KONCERT A Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és  Általános Iskola Jótékonysági Koncertet  szervez, 2017. november 20-án, 17 órai  kezdettel. Helyszín a Görögkatolikus  Templom.   Fellépnek volt és jelenlegi tanítványaink,  pedagógusaink és a Szent Atanáz egyházi  kórus.  Friss híreink: Pedagógiai hitvallásunk: „Iskolánk olyan mécses legyen, amiből az olaj sosem fogy ki – hanem magasra téve minél messzebb világítson.” A keresztény ember áldásként éli meg a gyermeket. A gyermek a jövő élet hordozója. A lélek  megismerésével a gyermekekben lappangó hajlamokat felkeltjük. Ebben a munkában helye van a  magvetésnek és a gyomlálásnak is. A közös munka során: nevelés, buzdítás, óvás, intés, mind - mind  lehetőség a lélek gazdagítására. A gyermek személyiségének kibontakoztatásában meghatározó szerepe  van a személyi és tárgyi környezetnek.   Nyíradonyban 2011. 09. 01. óta működik egyházi fenntartású iskola. Városunkban nagyon sok olyan  katolikus és más világnézetet valló fiatal család él, amely igényli gyermekei számára a hitre nevelést.  Ennek következményeként merült fel annak lehetősége, hogy már az óvodai nevelés is valósuljon meg  egyházi keretek között. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az  óvodánk kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be.   2017. szeptember 1-én indult intézményünkben óvodai tagozat.  Óvodánk gyermekközpontú. Nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére  irányul, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly módon, hogy  minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.   A harmonikus fejlődéshez vezető út alapja a keresztény kultúra értékeit közvetítve kultúránk ápolása, a  gyermekek hitének megalapozása és fejlesztése.   Céljaink, feladataink megvalósításához szükségünk van a családokkal való jó kapcsolatra. Arra  törekszünk, hogy óvodánk vonzó legyen a családok számára, és programunkkal biztosítsuk a  gyermekek személyiségfejlődését, egyéni képességeiknek megfelelően. Programjaink, szakmai  munkánk minősége, az óvodapedagógusok felkészültsége és keresztény szemlélete a garancia arra,  hogy a ránk bízott gyermekeket szeretetben, a szülői és fenntartói elvárásoknak megfelelően, az óvoda  céljait szem  előtt tartva neveljük.  Közös munkánk csak úgy lehet eredményes, ha az "óvoda, - és iskolahasználók" köre: a növendékek, a diákok, a szülők, a pedagógusok együttműködve, közös erkölcsi alapvetéssel, mindannyiunk megelégedésére élnek és dolgoznak együtt. Iskolánk olyan általánosan képző intézmény, mely kiemelt gondot fordít: - A 6-14 éves tanulók alapkészségeinek, különösen anyanyelvi- és idegen nyelvi, informatikai,  kommunikációs készségeinek fejlesztésére, a nemzeti tudat, az egészséges lokálpatriotizmus  erősítésére. - A növendékek keresztény szellemű formálására, hogy mindjobban és érettebben éljék meg  személyes hitüket, kialakítva magukban a keresztény élet melletti állásfoglalást.  - Számítástechnikai és informatikai, idegen nyelvű képzésük megalapozására. - Környezetvédelmi szemléletük és felelősségérzetük kialakítására. - Az egészséges életvezetés elméleti és gyakorlati szabályainak elmélyítésére, a testi nevelésre,  sportra, testkultúra fejlesztésére.  Iskolánk épülete, személyi- és tárgyi feltételei alkalmasak arra, hogy az intézmény felvállalja a  heterogén, életstílusban és műveltségben nagyon különböző családok művelődési, oktatási igényeit.  Képes:  a./ A magas szintű tehetséggondozásra. b./ A szociális hátrányok kompenzálására, felzárkóztatásra, a                        hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek gondozására. A keresztény nevelésnek arra kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős  használatára, érzékük legyen a természetfeletti igazságok és az igazi értékek iránt, megismerjék  önmagukat és az őket körülvevő világot, felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a  folytonos önképzésbe és önnevelésbe.            Gólya Györgyné                   igazgató Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján!