Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Intézményi háromszori gyermekétkeztetés igénylése Formanyomtatvány Tovább>>> Intézményi gyermekétkeztetés igénylése Formanyomtatvány Tovább>>> Információ Tovább>>> SZÜLŐI FELHÍVÁS - A koronavírus megakadályozása Tovább>>> Az elkövetkező időben digitális formában fog folytatódni az oktatás, így megkérjük önöket kísérjék figyelemmel iskolánk honlapját és a mozanaplót, mert ezeken közöljük a szülőkkel a technikai információkat. https://szentmihaly.mozanaplo.hu Új munkarendre való átállás összegzése Tovább>>> Iskolai programok                                                  - A kialakult helyzet miatt, az iskolai programok elmaradnak.
Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján!
Pedagógiai hitvallásunk: „Iskolánk olyan mécses legyen, amiből az olaj sosem fogy ki – hanem magasra téve minél messzebb világítson.” A    keresztény    ember    áldásként    éli    meg    a    gyermeket.    A    gyermek    a    jövő    élet    hordozója.    A    lélek megismerésével    a    gyermekekben    lappangó    hajlamokat    felkeltjük.    Ebben    a    munkában    helye    van    a magvetésnek   és   a   gyomlálásnak   is.   A   közös   munka   során:   nevelés,   buzdítás,   óvás,   intés,   mind   -   mind lehetőség   a   lélek   gazdagítására.   A   gyermek   személyiségének   kibontakoztatásában   meghatározó   szerepe van a személyi és tárgyi környezetnek. Nyíradonyban   2011.   09.   01.   óta   működik   egyházi   fenntartású   iskola.   Városunkban   nagyon   sok   olyan katolikus   és   más   világnézetet   valló   fiatal   család   él,   amely   igényli   gyermekei   számára   a   hitre   nevelést. Ennek   következményeként   merült   fel   annak   lehetősége,   hogy   már   az   óvodai   nevelés   is   valósuljon   meg egyházi   keretek   között. A   gyermek   nevelése   elsősorban   a   család   joga   és   kötelessége,   s   ebben   az   óvodánk kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. 2017. szeptember 1-én indult intézményünkben óvodai tagozat. Óvodánk   gyermekközpontú.   Nevelésünk   a   gyermeki   személyiség   teljes   kibontakozásának   elősegítésére irányul,   az   emberi   jogok   és   a   gyermeket   megillető   jogok   tiszteletben   tartásával;   oly   módon,   hogy   minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. A   harmonikus   fejlődéshez   vezető   út   alapja   a   keresztény   kultúra   értékeit   közvetítve   kultúránk   ápolása,   a gyermekek hitének megalapozása és fejlesztése. Céljaink,    feladataink    megvalósításához    szükségünk    van    a    családokkal    való    jó    kapcsolatra.    Arra törekszünk,   hogy   óvodánk   vonzó   legyen   a   családok   számára,   és   programunkkal   biztosítsuk   a   gyermekek személyiségfejlődését,   egyéni   képességeiknek   megfelelően.   Programjaink,   szakmai   munkánk   minősége, az    óvodapedagógusok    felkészültsége    és    keresztény    szemlélete    a    garancia    arra,    hogy    a    ránk    bízott gyermekeket   szeretetben,   a   szülői   és   fenntartói   elvárásoknak   megfelelően,   az   óvoda   céljait   szem      előtt tartva   neveljük. Közös munkánk csak úgy lehet eredményes, ha az "óvoda, - és iskolahasználók" köre: a növendékek, a diákok, a szülők, a pedagógusok együttműködve, közös erkölcsi alapvetéssel, mindannyiunk megelégedésére élnek és dolgoznak együtt. Iskolánk olyan általánosan képző intézmény, mely kiemelt gondot fordít: - A    6-14    éves    tanulók    alapkészségeinek,    különösen    anyanyelvi-    és    idegen    nyelvi,    informatikai, matematikai     kommunikációs     készségeinek     fejlesztésére,     a     nemzeti     tudat,     az     egészséges lokálpatriotizmus erősítésére. - A   növendékek   keresztény   szellemű   formálására,   hogy   mindjobban   és   érettebben   éljék   meg   személyes hitüket, kialakítva magukban a keresztény élet melletti állásfoglalást. - Számítástechnikai és informatikai, idegen nyelvű képzésük megalapozására. - Környezetvédelmi szemléletük és felelősségérzetük kialakítására. - Az   egészséges   életvezetés   elméleti   és   gyakorlati   szabályainak   elmélyítésére,   a   testi   nevelésre,   sportra, testkultúra fejlesztésére. Iskolánk   épülete,   személyi-   és   tárgyi   feltételei   alkalmasak   arra,   hogy   az   intézmény   felvállalja   a   heterogén, életstílusban és műveltségben nagyon különböző családok művelődési, oktatási igényeit. Képes:  a./ A magas szintű tehetséggondozásra. b./ A szociális hátrányok kompenzálására, felzárkóztatásra, a                      hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek gondozására. A    keresztény    nevelésnek    arra    kell    segítenie    a    fiatalokat,    hogy    megérjenek    a    szabadság    felelős használatára,    érzékük    legyen    a    természetfeletti    igazságok    és    az    igazi    értékek    iránt,    megismerjék önmagukat   és   az   őket   körülvevő   világot,   felülemelkedjenek   a   középszerűségen,   ne   fáradjanak   bele   a folytonos önképzésbe és önnevelésbe.           Gólya Györgyné                   igazgató
Friss feltöltéseink:
A Magyar kultúra napja (2020.01.22.) Tovább>>> A Szent Mihály Jótékonysági bálja (2020.02.01.) Tovább>>> Megyei verseny iskolánkban (2020.02.07.) Tovább>>> Szépolvasóverseny (2020.02.12.) Tovább>>> Ismét farsangoztunk (2020.02.19-20) Tovább>>> Nyugíjas nevelők köszöntése (2020.02.25.) Tovább>>>
Határtalanul Szlovákiában (2018.09.11-17) Tovább>>>
Friss híreink:
Szent Gellért Ösztöndíj Tovább>>> Módosult Adatkezelés Tovább>>> KEOP-5.2.3-16-2016-00055 számú  Hajdúdorogi Főegyházmegye oktatási intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrások hasznosításával Tovább>>> Kérjük, segítse intézményünk alapítványát adója 1+1%-val Tovább>>> Nyári óvodai nyitvatartás Tovább>>> Fenntartói közlemény  Óvodai beiratkozás április 2-20-ig Tovább>>> Iskolai beiratkozás április 6-24-ig Tovább>>> Álláshirdetések klasszikus zene tanári állás betöltésére. o furulya Tovább>>> o gitár Tovább>>> o hegedű Tovább>>> o zongora Tovább>>> o szolfézs Tovább>>>
Képgaléria Képgaléria Képgaléria